Schools (no concurrents)

En compliment d'allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), i en especial el seu article 5, el titular d’aquesta pàgina web, TESTONIA,SCP, informa al USUARI, sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que el USUARI decideixi de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a TESTONIA,SCP les dades personals que li siguin demanades a la web per a la prestació dels serveis que s’ofereixen.

Així mateix s’informa al USUARI de la incorporació de les seves dades a un fitxer, essent el seu titular i responsable TESTONIA,SCP, amb NIF J66156613, domiciliat a VIC (08500), carrer dels Vilabella,5-7 i que amb aquest fitxer es realitzarà un tractament automatitzat de les seves dades amb la finalitat de donar el servei als clients i usuaris de serveis d’ensenyament.

Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en els formularis. En el cas de no subministrar totes les dades estimades com a necessàries, TESTONIA,SCP podrà denegar el servei concret sol·licitat.

L’USUARI haurà d’omplir els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades, i serà responsable dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de haver omplert amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. Si L’USUARI és menor d’edat, es requereix que compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors abans de procedir a la inclusió de les seves dades personals en els formularis de la pàgina web.

TESTONIA,SCP ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals exigits en la legislació vigent de protecció de dades, instal•lant les mesures tècniques i organitzaves necessàries per evitar la pèrdua, mal us, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. De la mateixa forma TESTONIA,SCP, s’obliga a complir l’obligació de secret respecte de les dades contingudes en el fitxer automatitzat establerta en la legislació de protecció de dades aplicable.

L’USUARI o persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició d’acord amb allò establert a la LOPD i altra normativa aplicable a l’efecte, dirigint una comunicació escrita a TESTONIA,SCP, amb NIF J66156613, domiciliat a VIC (08500), carrer dels Vilabella,5-7 en la que s’acrediti la identitat del USUARI.

En el cas que TESTONIA,SCP presti en algun moment algun tipus de servei específic en el que determini unes previsions concretes diferents d’aquestes, en relació a la protecció de dades personals, tindrà preferència l’aplicació de les normes particulars indicades per aquest servei en particular per damunt de les presents, en cas d’incongruència.

 

Ompliu el formulari de registre i cliqueu damunt de "Subscribe Now". Rebreu un correu electrònic amb les vostres credencials (NOM D'USUARI i PARAULA DE PAS) i un enllaç per activar el vostre compte.

Cliqueu l'enllaç i conecteu-vos a Testonia.com amb les vostres credencials. Un cop conectats com a escola, aneu a la rodeta dentada de la barra de menú i comenceu a registrar els vostres professors i alumnes a la secció DASHBOARD. Aquests quederan automàticament registrats i podran entrar a Testonia.com amb el nom d'usuari i paraula de pas amb què vosaltres els hagueu registrat. Recordeu que també podeu penjar-hi el logo de la vostra escola per tal de personalitzar el web per a tota la vostra comunitat educativa.

Gràcies,

Testonia.

 

Informació per a la creació d'un nou compte
El nom complet és obligatori
Adreça electrònica incorrecta
La contrasenya no es pot deixar en blanc
Les dues contrasenyes no coincideixen
Resum
Inscriure Tens un codi?
Marcant la casella aceptes les Condiciones Generals d'us i Contratació.